Základné ustanovenia

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb divízie ATLANTIS FINANCE spoločnosti ATLANTIS MEDIA, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 53 642 210, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 151294/B (ďalej len „ATLANTIS MEDIA“ alebo „Prevádzkovateľ 1“) a divízie Riešime peniaze spoločnosti IdeaCompany, s.r.o., so sídlom Ametystová 25202/5, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO 54 054 192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 155262/B (ďalej len „IdeaCompany“ alebo „Prevádzkovateľ 2“) a poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.epanieze.sk (ďalej len „služby“). Prevádzkovateľ 1 a Prevádzkovateľ 2 sú spoločne v texte označený ako „Prevádzkovateľ“. Prípade ak nie je v texte výslovne uvedené, že ide o povinnosť Prevádzkovateľa 1 alebo Prevádzkovateľa 2, tak sa má za to, že ide o spoločnú povinnosť.

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ služieb Prevádzkovateľa, vrátane Vás.

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je spoločnosť ATLANTIS MEDIA a IdeaCompany, ktoré vymedzili účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a spracúvajú ich vo vlastnom mene.

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 1. apríla 2022 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:

 • slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,
 • potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,
 • súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby.

Služby Prevádzkovateľa zahŕňajú:

 • súťaž, t. j. zapojenie sa do súťaží organizovaných prostredníctvom webovej lokality www.atlantisfinance.sk, oboznámenie sa s podmienkami súťaže a s výsledkami súťaže,
 • súťaž organizovaná Prevádzkovateľom na jeho profiloch na sociálnych sieťach.

V tejto súvislosti vám Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s podmienkami požadovanej služby, ktoré sú detailne upravené v príslušných dokumentoch dostupných na webovej lokalite www.atlantisfinance.sk.

Poskytnutie a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požadujete prístup, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovanej služby.

Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie zasielanie krátkych emailových správ o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na Vašu službu, ktoré vám Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na vami poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto krátkych emailových správ si máte možnosť ľubovoľne nastaviť vo Vašom zaregistrovanom konte/profile na webovej lokalite www.atlantisfinance.sk alebo priamo v službe MailChimp na jeho webovej stránke, kde sú upravené aj podmienky spracovania Vašich osobných údajov v tejto službe.

Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby a webovú lokalitu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje zároveň oprávnený záujem Prevádzkovateľa. To znamená, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje aj na účel priameho marketingu, na základe čoho vám bude môcť zasielať emailové správy s komerčným obsahom. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok rovnako vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účel efektívnej marketingovej komunikácie, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa vám bude zobrazovať na webovej lokalite www.atlantisfinance.sk predovšetkým tá reklama, ktorá je pre Vás relevantná a vyhovuje Vašim preferenciám, a to v závislosti od Vašich online aktivít.

Spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie).

Spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

 • mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,
 • ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,
 • ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality a informačnej infraštruktúry Prevádzkovateľa,
 • na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením a zákonom.

Spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že ste mu na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. Prevádzkovateľ má v prípade spracúvania na predmetné účely zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a taktiež pseudonymizáciu, na základe ktorej spracúvané osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

pri službe súťaž a súťaž na sociálnych sieťach:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • vek,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • a ďalšie údaje, ktoré stanovia konkrétne podmienky pre súťaž,
 • údaje zo súborov cookies.

Prevádzkovateľ môže pri konkrétnej súťaži aj zúžiť alebo rozšíriť rozsah spracúvaných osobných údajov. Ak tak urobí, tak presné podmienky spracúvania a rozsah spracúvania osobných údajov stanovia konkrétne podmienky pre danú súťaž.

Cookies

Ak pridáte komentár na stránke atlantisfinance.sk, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste sa nemuseli opätovne prihlasovať pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na stránke epaniaze.sk vlastný profil a registrovali ste sa a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či Váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili Vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, Vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z Vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo Vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Tieto súbory cookies sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na atlantisfinance.sk môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o Vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať Vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania Vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako nastaviť cookies vo webových prehliadačoch?

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo Vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Aké cookies na webových stránkach využívame?

Na ukladanie osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenia zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej návštevy používajú naše webové stránky analytický software. Medzi tieto patria napríklad Google Analytics, WordPress.com a ďalšie analytické nástroje. Ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať Vás buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si Vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.). Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých zaujala. Na zobrazovanie reklám a inzercie využívame reklamnú službu Google AdSense a Etarget.

Ako cookies tretích strán využívame?

Webové stránky využívajú službu Google Analytics a tiež nástroj WordPress.com na vyhodnocovanie aktivít a návštevnosti. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku Vaším potrebám, naša webová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies.

Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie, aby vyhodnotila používanie webovej stránky, vystavila reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytla ďalšie služby spojené s jej používaním.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením Vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: na stránke Google. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na stránke Google.

Ako dlho sa osobnú údaje uchovávajú?

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje zabezpečenie riadneho doručovania predplatenej periodickej tlače na základe Vašej objednávky cez e-shop, či splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecného záväzného právneho predpisu, alebo dosiahnutie niektorého z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pod.). Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvaním Vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

 • osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa,
 • súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • osobám, ktoré vám doručujú periodickú tlač, vybrané knižné tituly, prípadne iné tovary, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom služby e-shop, a to za účelom plnenia zmluvy, ktorá predstavuje právny základ služby e-shop, prípadne osobám, ktoré vám doručujú ceny zo súťaže, do ktorej ste sa prihlásili, a to za účelom dodržania podmienok súťaže,
 • osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom,
 • osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom,
 • osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a webovej lokality,
 • osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť Vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa).

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Týmto Vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:

 • máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),
 • máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),
 • máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),
 • máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),
 • máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),
 • máte právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),
 • máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),
 • máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v prípade služieb digitálne predplatné a e-shop potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie vami požadovanej služby.

Osobitne Vás upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého máte možnosť:

 • namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch,
 • namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Rovnako Vám dávame do osobitnej pozornosti, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Za odvolanie súhlasu vo vzťahu ku konkrétnej službe sa považuje taktiež zrušenie zaregistrovaného konta na digitálne predplatné a e-shop. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

Uplatnenie práva k ochrane osobných údajov

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom, a to elektronickým formulárom dostupným na webovej lokalite www.atlantisfinance.sk, ktorý bol zriadený osobitne za týmto účelom, prípadne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktov alebo iným vami zvoleným spôsobom.

Prevádzkovateľ Prevádzkovateľ 1 Prevádzkovateľ 2
info@atlantisfinance.sk info@atlantisfinance.sk info@ideacompany.sk
+421 948 112 192 +421 948 960 550 +421 947 920 222
Vlčie hrdlo 76 

821 07 Bratislava

Vlčie hrdlo 76 

821 07 Bratislava

Ametystová 5 

821 06 Bratislava

www.atlantisfinance.sk www.atlantisfinance.sk www.ideacompany.sk

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude Vaša žiadosť podľa týchto Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa týchto Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť Vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu Vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (Vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (Vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.

Ak Prevádzkovateľ Vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.